آیین نامگذاری خیابان دکتر علی اکبر فرهنگی به پاس نیم قرن تلاش در حوزه مدیریت ارتباطات و رسانه ، چهره ماندگار مدیریت و پدر مدیریت رسانه ایران در ضلع شرقی دانشگاه تهران برگزار شد.