به گزارش خبرگزاری برنا، فرشید دشتی با اشاره به بخشنامه ذیربط معاون اول رئیس جمهوری از تمامی اداره ها و سازمانهای دولتی خواست تا با روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز کار و خاموش کردن آنها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری و نیز خاموش کردن وسایل گرمایشی غیر ضروری در روزهای تعطیل و عایق بندی لوله های موتورخانه نسبت به صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی اقدام کنند.
وی همچنین از مسئولان خواست تا با رعایت دمای 21 - 18 درجه در فضای داخلی و بسته و دمای 18 درجه در راهروها و فضاهای عمومی و سرپوشیده نسبت به کاهش مصرف گاز طبیعی اهتمام ورزند.
مدیر عامل شرکت گاز استان همچنین تعمیر و سرویس سامانه ها و وسایل گرمایشی از جمله موتورخانه ها و نصب سامانه پایش هوشمند در آن و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد با برچسب انرژی بالا را از جمله موارد راههای صرفه جویی در مصرف گاز در اداره ها و سازمانهای دولتی عنوان کرد .
دشتی افزود: امسال نیز مانند سالهای گذشته رعایت بخشنامه صرفه جویی در اداره ها توسط بازرس های شرکت گاز مورد پایش قرار می گیرد و در صورت تخلف از موارد مندرج در بخشنامه اخطاریه برای دستگاه اجرایی صادر می شود که در صورت عدم ترتیب اثر منجر به قطع گاز خواهد شد.
وی از مشترکان گاز طبیعی در استان خواست ضمن رعایت موارد ایمنی با رعایت صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، شرکت گاز را در تامین پایدار گاز در زمستان یاری رسانند.

تعداد مشترکان گاز خراسان جنوبی 178هزار مشترک است و هم اکنون 17شهر و 132روستای استان از نعمت گاز برخوردارند.
در حال حاضر 88.5 درصد جمعیت شهری و 26درصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی به استفاده از گاز طبیعی دسترسی دارند.