به گزارش خبرگزار برنا خراسان جنوبی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قائنات در گفتگو با برنا بیان کرد: مسابقات چوبکی در دو رده 65- و 75- کیلو گرم در سالن ورزشی عفاف پایان یافت.

نتایج اخذ شده به شرح زیر می باشد:

مسابقات چوبکشی 65-

حدیثه اورفی از خراسان رضوی مقام اول

مائده چوپانی از خراسان شمالی مقام دوم

سمانه عاقلی از خراسان جنوبی مقام سوم

 
مسابقات چوبکشی 75-

مریم گوشاسب از کرمان مقام اول

فاطمه ابراهیمی از خراسان رضوی مقام دوم

سعیده پاسبان از خراسان جنوبی مقام سوم