ظهر امروز سرپرست خبرگزاری برنا به همراه دکتر دهقانی فیروزآبادی رئیس دانشگاه علومپزشکی بیرجند از محل قرنطینه بیماران مشکوک به کرونا و آزمایشگاه تولید مواد ضدعفونی کننده بیرجند بازدید کرد.

لینک کوتاه خبر