به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد نقی کاظمیان با بیان اینکه برداشت نخود دیم از کشتزارهای استان آغاز شده، به کشاورزان توصیه کرد برای پایداری تولید در سال آیش، حبوباتی مثل نخود و عدس کشت کنند.

وی متوسط تولید عدس در هر هکتار را  465کیلوگرم اعلام و پیش بینی کرد امسال از سطح هفت هزار و 723هکتار اراضی عدس دیم و آبی، سه هزار و 122 تن محصول برداشت شد.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی سطح زیرکشت لوبیای آبی را  دو هزار هکتار اعلام و به کشاورزان توصیه کرد: کشت حبوبات را برای تناوب زراعی و برای تقویت خاک مورد توجه قرار دهند.

کاظمیان همچنین از خرید دو دستگاه حبوبات کار با 35 میلیون تومان اعتبار خبرداد و از کشاورزان خواست برای افزایش عملکرد در کنار ارقام محلی، ارقام پرمحصول عدس همچون کیمیا و گچساران و  ارقام لوبیای غفار، اختر،  نگین و خمین  را کشت کنند.

اسفراین بیشترین سطح زیرکشت حبوبات آبی و شیروان و بجنورد بیشترین سطح زیرکشت حبوبات دیم استان خراسان شمالی را دارد.