به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد رضا صالحی در این باره اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان از سال 91 تا 6 ماهه اول امسال از تعداد 27 سمن به 53 سمن رسیده است که در سه حوزه فرهنگی و پیشگیری، درمانی و کاهش آسیب ها فعالیت می کنند.

وی افزود: کمیته توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال گذشته 13 جلسه با 72 مصوبه داشته است که 61 مصوبه از این تعداد اقدام عملیاتی شده است.

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و تمرکز بر پیشگیری این آسیب را از مهمترین رویکردهای همایش ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: مسلماً در فرایند این رویکرد نیازمند حرکت عظیم مردمی هستیم.

صالحی اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را بستر مناسبی برای مشارکت بیشتر مردم در این فرایند دانست و افزود: موفق نبودن در تحقق سیاست های کاهش تقاضای مواد مخدر در جامعه ناشی از باور نداشتن به قابلیت های جامعه مدنی و فرصت سازی و ظرفیت سازی نکردن به میزان کافی برای مشارکت فعال مردم در رفع مسایل اجتماعی است.

وی بر تعریف راهبردهای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در استان تاکید کرد و اذعان داشت: مولفه ها و ظرفیت های اجتماعی که می توانند به این فرایند کمک کنند باید مشخص شوند تا بتوانیم از آن ها برای توسعه مشارکت های مردمی در جامعه استفاده کنیم.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی از نبود برنامه مدون، هدفمند و از پیش تعیین شده، رفتارهای سلیقه ای و بخشی نگری و همچنین نداشتن روحیه مشارکت جویی و تمرکز گرایی در مبارزه با مواد مخدر انتقاد و تصریح کرد: این رفتارها منجر به ایجاد موانع زیادی در فعالیت داوطلبانه سازمان های مردم نهاد برای حضور جدی در عرصه مقابله فراگیر با اعتیاد و مواد مخدر است.