به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد رضا صالحی در خصوص مبارزات آیت الله هاشمی ونقش وی در اتقلاب اسلامی و نزدیکی ایشان به رهبرانقلاب گفت: آیت الله هاشمی  از معدود کسانی بودند که از بدو شروع انقلاب جزء یاران حضرت امام بودند ودرگسترش فرهنگی که امام خمینی ترویج می کرد نقش داشتند.

وی ادامه داد: ایشان بارها به زندان افتاده و محاکمه شده اند ومرتب دربین تبعید گاه امام درنجف در رفت وآمد بودند  ورابط بین حضرت امام ومبارزین داخل کشوربوده اند.

صالحی بیان کرد: آیت الله هاشمی درجریان پیروزی انقلاب شورای انقلاب را تشکیل واز ارکان شورای انقلاب بودند ونقش ایشان  درروزی که حضرت امام مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر انقلاب معرفی کردند کاملا موثر بود.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی باپیروزی انقلاب  سرپرستی وزارت کشور رابر عهده گرفتند وافزود: ایشان بعد از تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی ریاست این مجلس را برعهده داشتند وچند دوره دراین مسئولیت ایفای نقش کردند.

 صالحی همچنین گفت:آیت الله هاشمی درخبرگان قانون اساسی وبعد ار ارتحال حضرت  امام خمینی نقش اساسی داشتند وادامه داد:همچنین ایشان بعد از قانون اساسی ترمیم شده که متمم آن نوشته شد به عنوان رییس جمهور حضور داشتند.

محمد رضا صالحی ادامه داد:دردوران جنگ ایشان جانشین فرمانده کل قوا بودند وجنگ رابه خوبی پیش بردند و از جمله کسانی بودند که می توانستند برحضرت امام خمینی اثر گذار باشند.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی از جمله کسانی بودند که بر روی تصمیم گیری های امام موثر بودند ومشورت های ایشان در تصمیم  گرفتن امام خمینی مبنی بر قبول صلح و قطعنامه 598  بسیار موثر بود.

صالحی با اشاره به جمله مقام معظم رهبری که سال 76 بیان کردند که "هیچ کس برای من هاشمی نمی شود" ادامه داد: آیت الله هاشمی دو دوره ریاست جمهوری ونهایتا عهد ه دار مسئولیت ریاست مجلس خبرگان رهبری ومجمع تشخیص مصلحت نظا م بودند ودرهمه مقاطع آن چیزی که برای ایشان مهم بود به ثمر رسیدن اهداف وافکار حضرت امام خمینی بود.

  استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه  پیام مقام معظم رهیری درخصوص آیت الله هاشمی که فرموده اند رفتن ایشان ضربه ای سخت وجانکاه بود تا کنون در مورد کس دیگری بکار برده نشده است و ادامه داد: آیت الله هاشمی به سمت رفیق اعلاء خود شتافت.

محمد رضا صالحی ادامه داد: قطعا کمبود ونبود آیت الله هاشمی برای همه ایران وانقلاب اسلامی قابل جبران نیست و باید با ادامه دادن راه ایشان روح ایشان را شاد کنیم و شاهد ایرانی آباد ،آزاد وسربلند باشیم که همواره از خواسته های آیت الله هاشمی بود.