به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، علی اصغر یحیی آبادی گفت: سواد یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه یک کشور است .

یحیی آبادی افزود: برای تحقق این شاخص باید با مدیریت صحیح افراد بی سواد را شناسایی نماییم که این امر با کمک تمامی ارگان ها امکان پذیر خواهد بود .

مدیر آموزش و پرورش اسفراین نیز در این جلسه گفت: سواد آموزی رسالت با سواد کردن مردم را برعهده دارد .

محمد اکرامی فر افزود: یکی از ریشه های جرم در جامعه بی سوادی مجرمین است و زمانی که مردم با سواد می شوند خیلی از نکات منفی از زندگی آنان حذف می گردد.

در این جلسه مصوبات جلسات گذشته پیگیری شد و مصوب گردید که ادارات بهزیستی ، جهاد کشاورزی و دانشکده علوم پزشکی جهت شناسایی افراد بی سواد به کمک اداره سواد آموزی بیایند.