به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد اکرامی فر در جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش اسفراین گفت: اجرای صحیح برنامه توسعه سنواتی مدیریت بهینه منابع انسانی را به همراه خواهد داشت .

اکرامی فر افزود: این برنامه همچنین باعث افزایش بهره وری منابع انسانی در راستای اقتصاد مقاومتی ،توسعه عدالت آموزشی ، توسعه و تعمیق بر فعالیت های برنامه ریزی و بهبود نظام آماری در آموزش و پرورش خواهد شد.

وی افزود: کارشناسان برآوردی دقیق از نیروی انسانی داشته باشند و نیروهای ورودی ،خروجی و بازنشستگان را به تفکیک رشته داشته باشند