به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،پرویز گرشاسبی در این  گردهمایی اظهار داشت:خسارت منابع زیستی در اقتصاد کلان را می توان به خسارت سالانه ناشی از فرسایش خاک ، خسارت سالانه ناشی از فرسایش بادی و خسارت سالانه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی در آبخوانها اشاره کرد که مجموع این خسارت ها 47 هزار میلیارد تومان در سال است.

وی ادامه داد:برای جبران این خسارت ها دولت از طریق بودجه های مختلف می تواند تنها یک هزار میلیارد تومان هزینه کند بنابراین نباید تنها به منابع دولتی اکتفا کرد.

گرشاسبی تصریح کرد:توسعه آبخیزداری و بیابان زدایی با استفاده از توان بسیج سازندگی، توسعه الگوی مدیریت جامع حوزه آبخیزداری با مشارکت مردم و انسجام سازمانی از مهم ترین عوامل مدیریت جامع حوضه آبخیزداری محسوب می شود.