به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، دکتر بازخانه ای اظهار داشت: در این مرکز آموزش عالی رشته فوریت های پزشکی نزدیک به یک دهه است که آموزش داده می شود .

وی تصریح کرد: درخواست افزایش تعداد رشته های این مرکز را داشته ایم تا رشته های بهورزی و بالینی نیز در مرکز آموزش داده شوند و این امر در شورای آموزشی تخصصی دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد و وزارتخانه نظر خود را ارائه می دهد.