به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ علی اکبری درباره واردات برنج در فصل برداشت،گفت: با توجه به اینکه بازار داخلی از تولید داخلی  به اشباع  می رسد، نیازی به واردات برنج درفصل برداشت نیست.

نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان،راز و جرگلان،جاجرم و گرمه درمجلس شورای اسلامی تصریح  کرد: با توجه به مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل  برداشت، کمیسیون  کشاورزی مجلس مراتب اعتراضش را در طی نامه به رییس جمهور  اعلام کرد؛ بنابراین امیدواریم با دستور رییس جمهور مصوبه مذکور هرچه سریعتر لغوشود.

 اکبری،افزود: در سال اقتصاد  مقاومتی وحمایت از تولید داخلی قرار داریم، بنابراین خواستار لغو واردات برنج در فصل برداشت هستیم زیرا این مصوبه به نفع تولید داخلی نیست ،بلکه به نفع  تولیدات خارجی است و ضربه جدی به کشاورزان وارد می کند وهمچنین انگیزه و توان کشاورزان داخلی را نیز سلب میکند.

 وی ادامه داد: تولید داخل ما 2 حدود  میلیون و سیصد هزار تن است که این میزان می تواند در حدود 9 ماه برنج مصرفی کشور را تامین کند و این در حالی  است که ما در حدود 600الی 700 هزار تن به برنج وارداتی نیازداریم که پس از زمان برداشت برنج می توان واردات برنج  را در این مقطع را  عملیاتی کرد تا بازار برنج به نحو مطلوب تنظیم شود.