به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدرضا خباز گفت: کشورهای توسعه یافته سال ها قبل به این نتیجه رسیدند که باید اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد و امروز به این نقطه رسیده اند. وی کسانی را که بخش خصوصی را قبول ندارند، به طرفداران نظام های کمونیستی تشبیه کرد و افزود: باید این توسعه فکری به وجود بیاید که همه مدیران دولتی در خدمت بخش خصوصی باشند و فرش قرمز واقعی برای سرمایه گذاران پهن کنند.

دکتر خباز یادآور شد: در سمنان 7 هزار و 151 میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری با بخش خصوصی امضا کردیم که معادل اعتبار 35 ساله بودجه دولتی این استان بود و به یاد داشته باشیم 85 درصد بودجه دولت صرف امور جاری می شود و با توجه به کاهش درآمدها، دولت بودجه کافی برای عمران و سرمایه گذاری در کشور دراختیار ندارد.

استاندار لزوم کاهش مقررات دست و پا گیر در حوزه کسب و کار، کاهش مدت زمان استعلامات قانونی و صدور مجوزها با فعالتر شدن پنجره واحد سرمایه گذاری و حوزه حمایت از سرمایه گذاری را گوشزد کرد و گفت: ما مسئولان دولتی باید با اقدامات خود بتوانیم اعتماد بخش خصوصی را جلب کنیم.

دکتر خباز با افزودن این که اتاق بازرگانی می تواند در نقش مشاور سه قوه نقش ایفا کند، گفت: از اتاق بازرگانی استان هم خواستم تحرک بیشتری داشته باشد. وی تصریح کرد: بخش خصوصی می تواند قفل تحریم ها را بگشاید و در تقویت مراودات اقتصادی با 15 کشور همسایه موثرترین نقش را داشته باشد./