به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدرضا خباز در حاشیه این بازدید و طی نشستی با اعضای مجموعه اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نقش تعزیرات حکومتی بیش از پیش احساس می شود لذا باید چاره ای اندیشید که بخشی از آن، تصمیم گیری سیاستگذاران و بخش دیگر آن برنامه ریزی مسئولان و تلاش بیشتر آنان را می طلبد.

وی با تاکید بر این که نباید آنچه را  دشمن به ما تحمیل کرده است،بپذیریم، تصریح کرد:دستگاه های اجرایی متولی باید تلاش مضاعفی در برقراری عدالت و انصاف در جامعه داشته باشند.

دکتر خباز با تاکید بر این نکته که شرایط امروز بازار ما به نظارت بیشتری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت می توانند با استفاده از ظرفیت قانونی و بخش خصوصی یک مجموعه همراه و همدل داشته باشند که خروجی آن فشار کمتر به مردم خواهد بود تا از این طریق بتوانیم دین خود را به نظام و کشور ادا کنیم.