به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مسئول امور داوطلبان معاونت اجتماعی دانشگاه با اعلام این خبر و تبریک روز داوطلب گفت: داوطلبان سلامت باید در کانون سلامت محله نیز عضو باشند و مردم را به مشارکت در کانون سلامت محله و آموزش اصول بهداشتی تشویق کنند.

احمد زاده افزود: نیازسنجی محله از دیگر وظایف داوطلبان سلامت است که اگر نیازمندی ها با هم فکری اعضا رفع نشود، به مجمع سلامت محله ارجاع داده می شود.

وی تصریح کرد: در کانون سلامت محله افراد به صورت حقیقی و در مجمع سلامت محله افراد به شکل حقوقی اعمال نظر می کنند.

وی با بیان این که داوطلبان نقش مؤثری در توانمندسازی و آموزش مردم محله ها دارند، اظهار داشت: دستورالعمل ها و سرفصل های آموزشی مربوط به رابطان در سراسر کشور یکسان است و آموزش های لازم به این افراد داده می شود.