به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،آیین‌نامه مرکز  اسناد راهبردی سلامت پس از ساعت‌ها کار کاشناسی و تخصصی ،مراحل تهیه و تنظیم را سپری کرد که در نهایت پس از طرح در هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و پنجمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی مورد موافقت و تصویب اعضا قرار گرفت.

این مرکز برای نگهداری، سازماندهی و دسترس‌پذیر ساختن اسناد راهبردی سلامت استان و مرجعی به منظور کمک به پژوهش و تصمیم‌سازی‌های اجرایی است که ذیل دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تشکیل می‌شود.

در این مرکز امکان دسترسی به مستندات و شواهد با تعیین سطوح دسترسی، برای محققان، مدیران، کارشناسان، دانشجویان، اعضای کانون‌های سلامت محله، اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت، اندیشگاه سلامت، پیام‌گزاران، دبیرخانه سلامت دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقات مولفه‌های اجتماعی سلامت، نمایندگان شوراها و مجلس شورای اسلامی استانی، معاونت‌های دانشگاه و… فراهم خواهد شد.