به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، اولین نشست شورای هماهنگی مدیران استانی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان خوزستان در سال 1396، به منظور بررسی برش استانی قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن در سال 96 با اولویت دستگاه های استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، 26 اردیبهشت ماه، در اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان برگزار شد.

 نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تفسیر فلسفه برگزاری اولین نشست مدیران استانی وزارت متبوع بیان کرد: امسال سال شروع برنامه ششم توسعه است و همچنین بررسی قانون بودجه سال 96 و ضوابط اجرایی آن را داریم که در این راستا، معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، برشی را از قانون برنامه ششم توسعه تهیه کرده است و ما هم برای اینکه بدانیم برنامه ششم توسعه چه تکالیف و مواد قابل توجهی با اولویت دستگاه و در ارتباط با ما دارد، این نشست را برگزار کردیم.

مسعود صدری افزود: برای این که بدانیم در امور گمرکی قانون برنامه برای ما چه مواردی دیده یا در بحث مالیات چه اتفاقات و احکام و تبصره ها و مواردی قید شده و به تبع آن در قانون بودجه امسال چه برنامه هایی برای ما هست، ابتدا این موارد قانونی را ارائه و سپس از راهنمایی و نظرات همکاران در بررسی مواد و تبصره ها بهره می گیریم.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: با توجه به تعدد مطالب و مسائل و نحوه پیگیری آنها در رابطه با دستگاه های شورای هماهنگی و یا سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع، بهتر است بر اساس امکاناتی که داریم و ظرفیتی که هر یک از ما  برای پیگیری مباحث و مسائل دارد، از این ظرفیت ها برای حل مسائل و مشکلات استفاده کنیم.

در این نشست نیلوفر بحریه، دبیر این شورا، شماری از اقدامات انجام گرفته و مصوبات در حال پیگیری مربوط به نشست های سال گذشته را مرور کرد و سپس رییس شورا و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، شماری از مواد قانون برنامه ششم توسعه مرتبط با هریک از دستگاه های عضو شورای هماهنگی را بیان و نقطه نظرات مدیران این دستگاه ها را جویا شد.

خبرنگار: سحر کوراوند