به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، مهرداد اورکی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 72 درصدی احداث سد بالارود، اظهار کرد: پیش بینی می شود در صورت تحقق تخصیص اعتبار لازم، آبگیری اولیه این سد از نیمه دوم سال 97 شروع و تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی کشاورزی، کنترل سیلاب های مخرب منطقه و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیر مستقیم از جمله مهم ترین اهداف این پروژه ملی و منطقه ای هستد.

مدیر امور اجرایی سد بالارود عنوان کرد: ظرفیت مخزن این سد 131 میلیون متر مکعب است که نیاز آبی بیش از 12 هزار هکتار از اراضی پائین دست سد را در آینده تأمین می کند.

اورکی گفت: اجرای این طرح تاکنون بیش از هزار و 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری، درآمد عمومی و اوراق مشارکت هزینه در برداشته و برای تکمیل آن به رقمی حدود هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، این سد دارای یک هزار و 50 متر طول تاج،10 متر عرض تاج و 84 متر ارتفاع است.

سد مخزنی بالارود توسط سازمان آب و برق خوزستان روی رودخانه بالارود در 27 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشک(منطقه الوار گرمسیری) در حال احداث است. شرکت های مهندسین مشاور دزآب به عنوان مشاور و شرکت عمران مارون به عنوان پیمانکار در احداث این سد مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، مهرداد اورکی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 72 درصدی احداث سد بالارود، اظهار کرد: پیش بینی می شود در صورت تحقق تخصیص اعتبار لازم، آبگیری اولیه این سد از نیمه دوم سال 97 شروع و تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی کشاورزی، کنترل سیلاب های مخرب منطقه و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیر مستقیم از جمله مهم ترین اهداف این پروژه ملی و منطقه ای هستد.

مدیر امور اجرایی سد بالارود عنوان کرد: ظرفیت مخزن این سد 131 میلیون متر مکعب است که نیاز آبی بیش از 12 هزار هکتار از اراضی پائین دست سد را در آینده تأمین می کند.

اورکی گفت: اجرای این طرح تاکنون بیش از هزار و 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری، درآمد عمومی و اوراق مشارکت هزینه در برداشته و برای تکمیل آن به رقمی حدود هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، این سد دارای یک هزار و 50 متر طول تاج،10 متر عرض تاج و 84 متر ارتفاع است.

سد مخزنی بالارود توسط سازمان آب و برق خوزستان روی رودخانه بالارود در 27 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشک(منطقه الوار گرمسیری) در حال احداث است. شرکت های مهندسین مشاور دزآب به عنوان مشاور و شرکت عمران مارون به عنوان پیمانکار در احداث این سد مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، مهرداد اورکی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 72 درصدی احداث سد بالارود، اظهار کرد: پیش بینی می شود در صورت تحقق تخصیص اعتبار لازم، آبگیری اولیه این سد از نیمه دوم سال 97 شروع و تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی کشاورزی، کنترل سیلاب های مخرب منطقه و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیر مستقیم از جمله مهم ترین اهداف این پروژه ملی و منطقه ای هستد.

مدیر امور اجرایی سد بالارود عنوان کرد: ظرفیت مخزن این سد 131 میلیون متر مکعب است که نیاز آبی بیش از 12 هزار هکتار از اراضی پائین دست سد را در آینده تأمین می کند.

اورکی گفت: اجرای این طرح تاکنون بیش از هزار و 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری، درآمد عمومی و اوراق مشارکت هزینه در برداشته و برای تکمیل آن به رقمی حدود هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، این سد دارای یک هزار و 50 متر طول تاج،10 متر عرض تاج و 84 متر ارتفاع است.

سد مخزنی بالارود توسط سازمان آب و برق خوزستان روی رودخانه بالارود در 27 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشک(منطقه الوار گرمسیری) در حال احداث است. شرکت های مهندسین مشاور دزآب به عنوان مشاور و شرکت عمران مارون به عنوان پیمانکار در احداث این سد مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، مهرداد اورکی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 72 درصدی احداث سد بالارود، اظهار کرد: پیش بینی می شود در صورت تحقق تخصیص اعتبار لازم، آبگیری اولیه این سد از نیمه دوم سال 97 شروع و تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی کشاورزی، کنترل سیلاب های مخرب منطقه و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیر مستقیم از جمله مهم ترین اهداف این پروژه ملی و منطقه ای هستد.

مدیر امور اجرایی سد بالارود عنوان کرد: ظرفیت مخزن این سد 131 میلیون متر مکعب است که نیاز آبی بیش از 12 هزار هکتار از اراضی پائین دست سد را در آینده تأمین می کند.

اورکی گفت: اجرای این طرح تاکنون بیش از هزار و 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری، درآمد عمومی و اوراق مشارکت هزینه در برداشته و برای تکمیل آن به رقمی حدود هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، این سد دارای یک هزار و 50 متر طول تاج،10 متر عرض تاج و 84 متر ارتفاع است.

سد مخزنی بالارود توسط سازمان آب و برق خوزستان روی رودخانه بالارود در 27 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشک(منطقه الوار گرمسیری) در حال احداث است. شرکت های مهندسین مشاور دزآب به عنوان مشاور و شرکت عمران مارون به عنوان پیمانکار در احداث این سد مشارکت دارند.


خبرنگار: ثائره حیاتی