به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، احمد نادری ظهر امروز چهارشنبه در جلسه روز جهانی تنوع زیستی اظهار کرد: تنوع زیستی از مولفه های مهم پایداری در بوم نظام های طبیعی است و امروزه حفظ جایگاه آن، نقش کلیدی در پایداری اکوسیستم های کشاورزی و توسعه کشاورزی پایدار  است.

او گفت: تنوع زیستی از منظر نقش کارکردی آن در بازیافت ضایعات، تشکیل خاک، حفظ منابع آب، حرکت چرخه های زیست زمین شناسی، تولید اکسیژن در بقای حیات به طور عام و پایداری زیست بوم های کشاورزی و در نتیجه حیات انسان مهم ترین عامل به شمار می آید.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان افزود: حفظ و ایجاد لکه های بزرگ و پیچیده پوشش گیاهی، حفظ پیچیدگی ساختاری در تمام سطح سیمای سرزمین، ایجاد لایه های ضربه گیر در پیرامون نواحی حساس، حفظ و ایجاد گذرگاه های مخصوص عبور و مرور از جمله راهبردهای حفاظت از سیمای سرزمین است.

نادری ادامه داد: حفظ روابط متقابل بین گونه های کلیدی و تنوع کارکردی، حفظ و تداوم عملکرد رژیم های اختلال مناسب، کنترل گونه های سلطه جو، بسیار فراوان و مهاجم، کنترل گونه هایی که در مورد آنها مشکل خاصی وجود دارد از راهبردهای حفاظت از فرآیند بوم شناسی است.

او بیان کرد: انسان، سرمایه، خاک، آب و اقلیم از محورهای توسعه کشاورزی است و افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش نیاز به مواد غذایی در نتیجه رشد عمودی بخش کشاورزی و توسعه افقی متوازن و پایدار کشاورزی است که پیش نیاز آن افزایش بهره وری است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در پایان افزود: حفاظت و تنوع زیستی و محیط زیست با نگاه تعاملی به همه اجزای تشکیل دهنده زیست کره و درک این واقعیت است که، انسان بخشی از این زیست کره است نه مالک آن.