آقای ترامپ و دوستانش همچون پمپئو و بولتن، جگر سوخته ای از ایران و ایرانی دارند و گرنه در این دو سه روز و با این همه مشکلات داخلی، امور کشور گرفتار آمریکا در جنگ تجاری با چین، ژاپن و اروپا و دیوار مرزی مهاجرین را رها نمی کردند تا صرفا به ما بپردازند.

اولین مورد آن است که رییس جمهور ترامپ از باب محبت همیشگی شان فرمودند که ایرانیان در هیچ جنگی در طول تاریخ نبرده و در هیچ مذاکره ای نباخته اند.

اگر حتی کاری به کارنامه سراسر صفر شخص ترامپ در درس تاریخ مدرسه و نیز کارنامه سراسر شکست دولت های آمریکا از فضاحت های تحقیر آمیز در ویتنام، عراق، افغانستان و سوریه و یمن هم نداشته باشیم، باید به نکته ظریفی در تاریخ ایران و ایرانی حداقل در دویست و پنجاه سال اخیر اشاره کنیم که هرگز ما ایرانیان جنگی را شروع نکرده ایم تا به مانند شما به دنبال پیروزی در آن باشیم. ولی نکته مهم و ظریف تر از "ظریف" وزیر محترم امور خارجه مان، تفاوت ماهوی نگاه  ما ایرانیان به جنگ با شما دولتمردان آمریکاست.

در سریال دلیران تنگستان، رییس علی دلواری آن سردار مشهور جنوب در جواب فردی از نوجوانان  رزمنده جنوب که از هیجان شروع نبرد با کشتی های نظامی انگلیسی وارد شده برای جنگ در مقابل روستایشان دلوار که می گوید در صورت حمله غارتشان می کنیم، با هیجان جمله ای تاریخی می گویند بدین مضمون:

"نه پسر ما نمی جنگیم که چیزی بدست بیاوریم، ما می جنگیم که چیزی از دست ندهیم."

جناب ترامپ، اگر بر قاعده و فلسفه ما ایرانیان و تعریف ما از جنگ باشد که ما در همین جنگ ایران و عراق با تمام پشتیبانی شما و رفقایتان از آقا صدام وریختن صدها تُن بُمب شیمیایی بر سر زنان و کودکانمان، ذره ای از خاک کشورمان را از دست ندادیم و پیروز محسوب می شویم ولی شما بفرمایید با تعریف فلسفی شما از جنگ که با تصاحب و کشتار مردمان نابود شده برای قبولی  موفقیت همراه است در  همین بیست سال اخیر ، شما در کدامین جنگ پیروز بوده اید؟

و اما قسمت دوم و آنکه ما در مذاکره همیشه فاتح بوده ایم، اگر چنین است، پس چرا دوباره آزموده را می آزمایید و بدنبال مذاکره با این استاد بزرگ شطرنج مذاکره هستید، که همزمان و در آن واحد  دست بازیگر بزرگش یعنی وزیر خارجه را عملا و با خباثت در این هماورد از پشت می بندید تا نتواند حتی مهره ای سرباز را تکان دهد. جمله آخر را فاش با این شیاطین همراه با ناتانیاهو و بن سلمان ها باید گفت.

بر خلاف نظر سطحی شما، سربازان ما مهره های فضای مجازی  شطرنج نیستند، که با تحریم بازیگران پشت صفحه از حرکت بایستند.

آقایان ترامپ، بن سلمان و ناتانیاهو، سربازان ما همان رییسعلی ها هستند و همان تعریف قدیمی از نبرد و جهاد، پس نصیحتی صادقانه برای شما دارم؛ "از ما ایرانیان بیشتر و بیشتر بترسید".

یادداشت: حبیب احمدزاده