یک حساب توییتر با انتشار تصاویری از عناصر تروریستی داعش به تمسخر آنها پرداخت. این حساب، تصاویری از تروریستهای داعش را در حالی که میکروفون به دست دارند و در مقابل جمعیت ایستاده اند، منتشر کرد و آنها را در حال آواز خواندن نشان داد. این حساب با این شیوه توانست تنها در چند هفته کاربران زیادی را جذب کند.

n00092719-r-b-000

n00092719-r-b-001

n00092719-r-b-002

n00092719-r-b-003

n00092719-r-b-004

n00092719-r-b-005