شت می گوید: نمک در ایران بیشتر از هروئین قربانی می گیرد!