به گزارش گروه  روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، جوان ۲۷ساله که به اتهام عضویت در سرقت های سریالی از خانه ها در مشهد دستگیر شده است آشنایی اش با اعضای باند را از یک عروسی دانست و گفت من توبه شکستم و خودم را بیچاره کردم.

پسر جوان در بیان قصه زندگی اش گفت:۲۷ساله هستم و تا کلاس سوم راهنمایی درس خوانده ام. وضع مالی خانواده مان خوب است. پدرم از رنج و زحمت تلاش خود را کرده تا کم و کسری نداشته باشیم. البته همین طور هم هست و واقعا خانواده آبرومندی دارم. اما من آبروو حیثیت آنها را به بازی گرفته ام. جوان ۲۷ساله که روی دست هایش آثار خالکوبی و تاتو نمایان بود آهی کشید و افزود:تازه سیبیل در آورده بودم که فریب رفیق بازی را خوردم و تصمیم به قاچاق مواد مخدر گرفتم. آن موقع با مقداری کریس(کریستال ) دستگیر شدیم. من و رفیق نابابم به ۱۵سال حبس محکوم و به زندان رفتیم. ۸سال حبس کشیدم و با عفو آزاد شدم. پسر جوان افزود:بعد از آزادی ام, خانواده ام کمکم کردند روی پای خودم بایستم. بیچاره پدرم برایم مغازه ای جفت و جور کردوصاحب شغل آبرومندی شدم. اوضاع زندگی ام داشت رونق می گرفت. خانواده ام خوشحال بودند سر عقل آمده ام وحتی تصمیم داشتند برایم زن بگیرند. من واقعا توبه کرده بودم. اما... . (م) افزود:چند ماه قبل در مجلس عروسی یکی از آشنایان با اعضای باند آشنا شدند. آنها از من و زور و قوه بازویم تعریف می کردند. هر چه بیشتر می گفتند احساس غرور بیشتری می کردم و باد به غبغب انداخته بودم . این آشنایی مرا به خانه ای کشاند که پاتوق دزدان بود. در آنجا یک زن هم حضور داشت. من زیاد به آن خانه نمی رفتم. فقط وقتی می خواستیم برویم و سرقت کنیم می رفتم و بعد از سرقت هم یک پولی می گرفتم. پسر جپان افزود:یکی از بچه ها اسلحه کلت همراه داشت و می گفت اگر خطری پیش بیاید تیر هوایی می زند تا بتوانیم فرار کنیم. من در ۵سرقت با اعضای باند همکاری کردم. (م) گفت:از کرده خودم پشیمانم و نمی دانم چه طور به چشمان پدر و مادرم نگاه منم. تازه قرار بود به خواستگاری برویم و زن بگیرم. ب, رگترین ایراد من خودنمایی در حضور دوستانم بود و می خواستم خودی نشان بدهم و همیشه چوب همین اشتباهم را خورده ام.

منبع:رکنا