به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  فرماندار شهرستان خرم دره گفت: دفاتر پیشخوان اهتمام بیشتری نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی داشته باشند .

حجت محمدی در جلسه ستاد کرونای شهرستان خرم دره، با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی این شهرستان تلاش خوبیدر حوزه مبارزه با کرونا دارند، یادآور شد: با توجه به وضعیت شهرستان نباید به این تلاشها بسنده شود، بلکه باید اهتمام به بیشتری در حوزه مبارزهبا این بیماری وجود داشته باشد . وی با اشاره به اینکه همه ما باید مبلغ مبارزه با کرونا باشیم، ادامه داد: تذکر لسانی به افرادی که پروتکلهایبهداشتی را رعایت نمیکنند باید در دستور کار جامعه قرار گیرد .

محمدی با تاکید بر اینکه قسمتی از وظایف سازمانی ما به سمت مبارزه با اینبیماری سوق پیدا کرده است، اضافه کرد : وقتی در جامعه مشکل و بحران بهوجود میآید، اگر همکاری مردم نباشد قطعاً آن بحران ختم به خیرنخواهد شد .

این مسئول با اشاره به افزوده شدن امکانات در تنها بیمارستان خرمدره، تصریح کرد: تعداد تخت های بیمارستانی در بیمارستان بوعلی سیناافزایش یافته است .

فرماندار خرمدره با اشاره به اینکه رنج سنی بیماران که بر اثر کرونا در شهرستان فوت میکنند به ۶۱ سال میرسد، ادامه داد: اینبیماری را حتی سن را نیز به چالش کشیده تا جایی که در سنین پایین تر شاهد مرگ و میر بیماران هستیم .

محمدی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط کرونایی شهرستان، تردد ماشین های تک سرنشین به ویژه در هنگام عصر معنی ندارد، ادامه داد: اکثر اینخودروها در شهر مشغول گشت و گذار بوده و هیچ کار خاصی ندارند .

وی با تأکید بر اینکه با توجه به هشدارهای داده شده، از هیچ صنفی نزدنماسک را قبول نمیکنیم، یادآور شد: تشدید نظارتهای کرونایی در این شهرستان باید در دستور کار همه قرار گیرد .

فرماندار خرمدره با اشاره بهتعطیلی آرامستان خرمدره، عنوان کرد: متاسفانه شاهد بیاحترامی عدهای از شهروندان نسبت به این تصمیم هستیم .

این مسئول با اشاره به اینکه طبق آمارها استفاده از ماسک در این شهرستان افزایش یافته است، گفت: اگر رعایت پروتکلهای بهداشتی در همهاصناف اماکن صورت گیرد قطعا مجبور به پلمب آنها نخواهیم شد .

وی با بیان اینکه در مناطق روستایی نیز ستاد کرونا تشکیل شده و دهیاران،معتمدین و شورای اسلامی به طور منظم نسبت به پایش روستاها اقدام میکنند، تصریح کرد: برگزاری هرگونه مراسم تجمعی در روستاها با دقتبررسی میشود .

فرماندار خرم دره با بیان اینکه دستگاهای اجرایی باید درون خود ستاد کرونا تشکیل دهند، خاطرنشان کرد: از هیچ دستگاهی عذر وبهانه برای رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی پذیرفتنی نیست.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: