به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف و ضبط سی هزار و پانصد لیتر نفت سفید قاچاق در زنجان خبر داد.

ممیزی گفت: در هفته گذشته یکدستگاه خودروی نفتکش در ورودی شهر زنجان توسط پلیس آگاهی متوقف و پس از بازرسی تخصصی ، قسمت جاساز حرفه ای در تانکر خودرو شناسایی شد .

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: ارزش سوخت مکشوفه از این خودرو نهصد میلیون ریال و پرونده متهم در شعبه پنجم اداره کل مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با احراز قاچاق بودن محموله ، شعبه مربوطه عامل قاچاق را علاوه بر رفع کلیه جاسازهای خودرو و ضبط سوخت مکشوفه به نفع دولت به پرداخت جریمه نقدی بمیزان نهصد و دوازده میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.