به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ محمود عباسی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان زنجان از شرکت 218 هزار و 261 نفرروز دانش آموز در اردوها و بازدیدهای دانش آموزی سال تحصیلی 97-96 خبر داد.
عباسی با اعلام خبر فوق گفت: ازاین تعداد، 135هزار و587 نفر روز دانش آموزدر اردو و80 هزار و832  نفرروزدانش آموزدر بازدید از مکان های مختلف شرکت نموده اندکه سهم دختران117هزارو 197نفر روز و سهم پسران101هزار و 64 نفر روز بوده است .
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به انواع اردوها و بازدیدها در قالب یک روزه،چند روزه،زیارتی و برنامه های کشوری افزود: در سال تحصیلی 97-96 در مجموع تعداد 5 هزار و 174 اردو و بازدید برگزار شده است که از این تعداد 2 هزارو 615 مورد اردو  و 2 هزارو 559 مورد بازدیدمی باشد.

عباسی تصریح کرد: اردو و بازدیدهای دانش آموزی در مقطع ابتدایی  فقط به صورت یک روزه برگزار شده است و در دوره های اول و دوم متوسطه  به صورت یک روزه و یا چند روزه برگزار می گردد.

وی اضافه نمود: در مقطع ابتدایی تعداد کل دانش آموزان شرکت کننده در اردو و بازدیدها 106هزار و 60 نفر روز است که از این تعداد سهم دختران 55 هزار و 989 و سهم پسران50 هزارو 71 نفر روز می باشد . 

این مقام مسئول مجموع دانش آموزان شرکت کننده در اردو بازدیدها از دوره اول متوسطه را61هزارو 61 نفر روز اعلام کرد و گفت: از این تعداد سهم دختران 32 هزارو 818 نفر روز و سهم پسران 28 هزار و 243 نفر روز است .

عباسی دانش آموزان شرکت کننده از دوره دوم متوسطه را نیز51 هزار و 140 نفر روز اعلام کرد و افزود: در دوره دوم متوسطه دختران با 28 هزارو 390 نفر روز و پسران با 22هزار و 750 نفر روز در اردو بازدیدها و برنامه های کشوری شرکت داشتند .

گفتنی است در اردوهای زیارتی نیز تعداد 2 هزارو 632 نفرروز دانش آموز شرکت نموده اند که از این تعداد  1659 نفر  روز دختر و 973 نفر  روز دانش آموز پسر می باشند .