به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از الکترونیکی کردن فرایند امتحانات خبر داد.
 معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان در جلسه مسؤولین مشترک امتحانات و سنجش مناطق و نواحی 14گانه استان زنجان گفت :با الکترونیکی کردن فرایندها و مدیریت مطلوب بر منابع محدود می توان از نمرات دانش آموزان که حق الناس محسوب می شود هرچه بهتر و بیشتر صیانت و پاسداری کرد.

محمود شهبازی افزود: بایستی با استفاده از ظرفیت های موجود و استفاده از پتانسیل تمامی عوامل درون و برون سازمانی به اجرای طرح الکترونیکی کردن ارسال و تصحیح اوراق امتحانات کمک کرد که می توان گفت اجرای این طرح آزمونی است برای آزمون گران حوزه سنجش و ارزشیابی.

در ادامه خندان رییس اداره سنجش و ارزشیابی استان زنجان از حرکت جهادی گونه عوامل حوزه های امتحانی و سایر همکاران ستادی مناطق و نواحی استان در تکثیر سؤالات امتحانات نهایی خرداد و شهریور 97 در قرنطینه حوزه های امتحانی تشکر نمود .

این مقام مسئول افزود: اجرای مطلوب طرح الکترونیکی باعث کم شدن عوامل دخیل و رفع شبهات از حوزه تکثیر شده و موجب افزایش سلامت هرچه بیشتر برگزاری سوالات امتحان می شود.

در ادامه جلسه بیات کارشناس فناوری امتحانات استان زنجان به تفضیل طی جلسات صبح و عصر فرایند اجرایی الکترونیکی ارسال و تصحیح اوراق امتحانات نهایی به صورت کارگاهی پرداخت که براساس این طرح کلیه فرایند ارسال سوالات و تصحیح  اوراق امتحان نهایی دیماه97 بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.