به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان از رسیدگی به پرونده واحد صنفی متخلف در شهرستان خدابنده خبر داد.

 ممیزی افزود: در تحقیقات میدانی صورت گرفته مشخص شد یک واحد صنفی در شهرستان خدابنده اقدام به نگهداری سیگار قاچاق نموده که بلافاصله ضمن بازرسی سرزده از واحد متخلف ، تعداد نود هزار و هشتصد نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان اظهار داشت: بدلیل عدم ارائه مدارک معتبر از سوی متهم ، شعبه مربوطه واحد متخلف را علاوه بر ضبط سیگارهای مکشوفه به نفع دولت ، به پرداخت جریمه نقدی بمیزان نهصد و چهار میلیون ریال محکوم کرد.