به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ اصغر بیات معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: نهادینه کردن اصول اخلاقی و انسانی به ویژه دو اصل می دانم و می توانم و من خوب و ارزشمندم در کودکان از الزامات است.
 گردهمایی یک روزه سفیران توصیفی نواحی و مناطق 14 گانه ی استان زنجان با حضور سفیران برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی و با هدف ارتقاء دانش حرفه ای ، تبیین و نظارت مطلوب سفیران به منظور بهبود فرایند اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی برگزار گردید.

وی افزود: تغییر بینش، نگرش و روش در تمامی عوامل و عناصر مرتبط با فرایند یاددهی- یادگیری ازجمله نگرش و مهارت معلمان ، مدیریت کلاسی و ایجاد فضایی اخلاقی و انسانی در کلاس لازمه اجرای مطلوب برنامه می باشد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان زنجان ضمن اشاره به رویکردهای مختلف در خصوص مفاهیم دانش ، آموزش و یادگیری  بیان کرد: دانش،در ذهن یادگیرنده به طور فعالانه ساخته می شود و نقش آموزش و ارشیابی ضمن در هم تنیدگی ، کمک به ساخت دانش شخصی توسط یادگیرنده است و نقش برجسته ارزشیابی در این در هم تنیدگی تشخیص و رفع نارسایی های یادگیری و ارائه بازخوردهای سازنده در جهت کمک به ساخت دانش جدید می باشد.

بیات گفت: ما باید به این باور برسیم که به یادسپاری و بازنمایی داده ها و مفاهیم ، شکل نازلی ازیادگیری است که مانا و موثر نخواهد بود، بلکه یادگیری عمیق فرایند فعال ساخت دانش است نه اکتساب و آموزش فرایند حمایت کننده از این ساخت است نه انتقال، و فرایند یادگیری زمانی اتفاق می افتد که فعالیت های کلاسی با مکانیزم مغز و ذهن یادگیرنده از جمله تفکر ،گره خورده و ارزشیابی هم در این راستا طراحی و اجرا شده باشد.

معاون آموزش ابتدایی استان از کلاس هایی به عنوان کلاس موفق نام برد که در آن به جای صحنه پردازی برای تدریس ، صحنه پردازی برای یادگیری صورت گرفته و با ایجاد محیط های یادگیری زمینه حضور فعال دانش آموزان در این صحنه فراهم می گردد.

این مقام مسئول در پایان سه اصل اخلاقی، جایگزینی و مقایسه ی با خود را به جای مقایسه با دیگران ، جایگزینی رفاقت و مشارکت به جای رقابت و ارتقای اعتماد به نفس و حرمت نفس دانش آموزان را اساس برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی بیان نمود و تاکید کرد: نهادینه کردن اصول اخلاقی و انسانی به ویژه دو اصل می دانم و می توانم و من خوب و ارزشمندم در کودکان از الزامات است.

در ادامه این گردهمایی واکف رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان در خصوص نقش سفیران توصیفی استان و نحوه فعالیت در مناطق و مدارس و نوع نظارت سفیران بر فعالیت مناطق توضیحاتی ارائه کرد و تاکید کرد: یکی از ابزارهای مهم ارزشیابی کیفی توصیفی استفاده از آزمون های عملکردی می باشد و برای تحقق این هدف سفیران  توصیفی موظفند در خصوص توانمند سازی معلمان در ساخت و استفاده از آزمون های عملکردی و نظارت مستمر برنامه ریزی و اقدام مناسبی داشته باشند و از برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی موسسات جلوگیر نمایند.

وی تاکید کرد: سفیران بر اجرای صحیح برنامه تکالیف مهارت محور در راستای ارزشیابی کیفی - توصیفی در دوره اول و برنامه ویژه مدرسه در دوره دوم ابتدایی نظارت جدی و مستمر داشته باشند.