به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ در آغازین ساعات یوم الله 22 بهمن خیابان های زنجان زیرپای مردم انقلابی و مصمم در مبارزه با استعمار و استکبار به لرزه درآمد. 

IMG_8765

مردم انقلابی همچون روزهای انقاب در بهمن 57 ،  آمریکا و انگلیس را دشمن خودخواندند و باشعار مرگ بر آنان بر تداوم این دشمنی پای فشردند.

IMG_8782

همچنین  مردم عربستان را دست نشانده آمریکا خواندند و با هوشیاری تمام بر مواضع به حق جمهوری اسلامی پای فشردند .

IMG_8797