به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ ارزش محموله بیش از سه میلیارد ریال می باشد. به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف و ضبط محموله بزرگ سیگار قاچاق در خدابنده خبر داد. ممیزی ادامه داد: از دو خودروی سواری در شهرستان خدابنده در مجموع تعداد سیصد و هجده هزار و هشتصد نخ سیگار قاچاق کشف و در این رابطه دو نفر به عنوان متهم به اداره تعزیرات حکومتی خدابنده معرفی شدند.

وی تصریح کرد: ارزش این محموله بیش از سه میلیارد ریال برآرود و پرونده های در حال رسیدگی است.