به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ سومین مسابقات استقامت هیات سوارکاری استان زنجان در سال ٩٨ ، یادواره اشکان سیلمی نامدار کرد ، در مسافت٢٠،٤٠،٦٠ کیلومتر با شرکت ٢٦ سوارکار از شهرستانهای استان زنجان درمحل باشگاه سوارکاری المپیک با حضور نمایندگان فدراسیون سوارکاری و هیات سوارکاری استان و اسپانسری باشگاه المپیک برگزار گردید که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

در رده ٢٠ کیلومتر:
آقایان سید مهدی نعمتی باجیران،تایمازگل محمدی باتیزپا،عیلرضا شریف یزدی با فلفل،علیرضا ابدی با زیبا،سید علی ساعتچی بانفس،متین بهشتی باجیمی ومهدی بیات باصوفیا
در رده ٤٠ کیلومتر:
آقایان صمد میرزایی با ناریس،وحید عیسی بیگلو با میرین،حسن داودی با رشید خان،مهدی اسلامی با سپهر،محمد احمدی باقزل،محمدحسین نصیری باحنا،محمد امین نصیری با مروارید،مهدی لزومیان با ریحان و بهرام لزومیان با آراد
رده ٦٠ کیلومتر:
آقایان محمود مقصودی باآرشین،سیدجواد نعمتی با آذرخش،محمدرضا کاوندی با یوتاب،صابر مصلی با غوغا،علیرضا مولایی با وارث،جواد شریفی با سورن و حامد رحمتی با سریک توانستند مسیر را بطور صحیح به پایان برسانند.