به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، آخرین مرحله لیگ باشگاههای کوهستان (بانوان) رشته کراس کانتری در مقاطع سنی بزرگسالان و جوانان روز یکشنبه در کمپ تیمهای ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود. لذا تیم های شرکت کننده میبایست اعلام آمادگی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95/9/10 به شماره نمابر 88844964 021 به این فدراسیون ارسال نمایند.

شرایط شرکت کنندگان :

1.تیمهای شرکت کننده مکلّف به ارائه معرفی نامه از باشگاه یا هیئت متبوع میباشند.

2.همراه داشتن تعهد نامه محضری والدین برای پذیرش در رده سنی جوانان الزامی خواهد بود.

3.ارائه اصل و کپی شناسنامه عکسدار و کارت ملی و کارت بیمه ورزشی سال 1395 شرط لازم و اجباری پذیرش ورزشکارخواهد بود.

4.تیمها موظف به ملبس بودن به لباس متحد الشکل تیمی میباشند.

5.تیم بزرگسالان شامل 4 نفر ورزشکار و جوانان شامل 3 نفر ورزشکار میباشند.

توضیح اینکه: امتیازات مکتسبه تیمها در گروههای بزرگسالان و جوانان بصورت مجزا محاسبه میشود.

 

6.افراد شرکت کننده موظف به رعایت قوانین و آئین نامه های مسابقات uci و فدراسیون دوچرخه سواری میباشند.

7.کلیه هزینه های ایاب و ذهاب ، اسکان و تغذیه بعهده تیمهای شرکت کننده میباشد.

شرایط و برنامه اجرایی مسابقات :

پذیرش: ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه مورخ 14/9/95

جلسه فنی از ساعت 9 الی 10 روز یکشنبه مورخ 14/9/95

شروع مسابقه ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 14/9/95

محل مسابقه در پیست دوچرخه سواری دریاچه مجموعه آزادی

خروج تیمها ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 14/9/95