به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در ادامه کمکهای شهرداری تهران به هیات پهلوانی و زورخانه ای استان جهت توسعه وتجهیز مراکز ورزش زورخانه ای، ساخت و تکمیل چند زورخانه به پایان رسید.

ضمن اینکه روز گذشته در بازدید عبدالهی، معاونت شهردارتهران از سایت اداری هیات پهلوانی و زورخانه ای استان تهران، ساختمان اداری این هیات مورد بهره برداری قرار گرفت.

کلیه هزینه های ساخت و تجهیز این ساختمان توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران پرداخت گردید.