به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان دراین نشست ابتدا نمودارو چارت سازمانی کمیته مذکور،توسط مهندس کرم الدین مسئول کمیته روابط عمومی ورسانه ای خانه ی مردم، برای حاضرین تشریح وشرح وظایف هریک ازاعضاء مشخص گردید. 

تاکیدبرافزایش تعدادکاربران حوزه انتخابیه درکانال تلگرام وفضای مجازی،تسریع درراه اندازی وب سایت تخصصی نماینده،نحوه برگزاری نشست های مطبوعاتی،لزوم دعوت ازفعالان ومدیران شبکه های مجازی حوزه انتخابیه،و...ازجمله مباحثی بود،که دراین نشست مطرح وتصمیماتی دررابطه باآنهاگرفته شد.سپس

دکتراحمدهمتی نماینده شهرستان های سمنان،مهدیشهروسرخه درمجلس شورای اسلامی،ضمن تشریح وارزیابی شرایط وجومجلس دهم دراین مدت،بعدنظارت وقانونگذاری راازمهمترین وظایف نمایندگان برشمردوخاطرنشان کرد:پیگیری نماینده درتحقق مطالبات مردم حوزه انتخابیه،میتواندباعث افزایش نشاط وپویایی مردم درتحولات مختلف سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و...هرشهرباشد،ونقطه قوت ارتباط مردم ومسئولین گردد.

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس دهم،بابرشمردن برخی پتانسیل هاوتوانمندی های حوزه انتخابیه،به بازدیداخیرخودازفرودگاه سمنان اشاره کردوگفت:رایزنی های لازم بامسئولین امردراین رابطه انجام گردیده ،که بزودی شاهدبرخی اقدامات درزمینه آغازبه کارفرودگاه سمنان به عنوان یکی اززیرساخت های مهم توسعه درمنطقه خواهیم بود.

این نماینده مجلس دهم،عملکردکمیته وتیم اطلاع رسانی ورسانه ای خانه ی مردم رامهم ارزیابی کردوخواستار

انعکاس صادق مطالبات ومشکلات مردم ازطریق این کمیته به دفترنماینده گردید.همچنین دراین نشست، علی رشیدی بعنوان مسئول تحلیل رسانه ها،امین قنبری ومصطفی عربی بعنوان مسئولین کمیته اطلاع رسانی،مهدی پورهاشمی وعابدمیرمعصومی بعنوان خبرنگاروعکاس کمیته اطلاع رسانی ورسانه،طیبی بعنوان مسئول شبکه های مجازی حوزه انتخابیه،مهدی کرم الدین بعنوان مسئول ارتباط باروابط عمومی های سازمان هاونهادهای دولتی وخصوصی،وروح اله ساعدی بعنوان خبرنگارومسئول ارتباطات مردمی ونشست های رسانه ای دفترنماینده شهرستان های سمنان،مهدیشهروسرخه درمجلس دهم انتخاب گردیدند.