به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص کل (برمبنای 100=1390) در اسفند ماه سال گذشته عدد 216 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13.5 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(13.9 درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل نرخ تورم روستایی در 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سال 93) 13.7 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته (14.2) درصد کاهش یافته است.

در گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اسفند ماه سال 93 آمده است، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم 238 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 234.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.5 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 9 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.3 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.9 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته (9.8) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفند ماه سال گذشته به رقم 201.3 رسید که 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 17 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند سال 93 نسبت به سال قبل این گروه 17.8 درصد است که نسبت تورم 12 ماهه منتهی به بهمن سال 93 (17.9) کاهش یافته است.