رئیس سازمان چای کشورگفت : بیش از98درصد برگ سبزچای خریداری شده درجه یک است. 12هزار و 500تن برگ سبزچای ازچایکاران شمال کشورخریداری شد. قیمت این مقداربرگ سبز260میلیاردریال است.

به گفته ی محمد ولی روزبهان با خرید 12هزارو500تن برگ سبز 2هزارو700تن چای خشک درکارخانه چایسازی شمال کشور تولید شود.

وی پیش بینی کرد : درصورت مناسب بودن شرایط جوی چایکاران امسال بیش از 100هزاتن برگ سبز برداشت کنند. چایکاران گیلان و مازندران هشتم اردیبهشت برداشت برگ سبزچای را آغاز کردند.

دولت امسال قیمت خرید تضمینی هرکیلو برگ سبزچای درجه یک را 2هزار و 180 تومان و درجه دو را هزار و 210 تومان تعیین کرده است.

گیلان ومازندران 25هزارهکتارباغ چای و 60هزارخانوارچایکاردارد. چایکاران درسه مرحله بهاره،تابستانه وپاییزه برگ سبزچای برداشت می کنند.