حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری سابق به زندان رفت و به محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم پیوست. اما این پایان کار دولت دهم نخواهد بود و تعدادی از اعضای کابینه دهم نیز دارای پرونده‌های مفتوح در قوه قضاییه هستند که در آینده نه چندان دور به پروندهای آنها نیز رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است که محمود احمدی‌نژاد هم پرونده‌ای در دست بررسی دارد.