به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب- تالاب: بر اساس ماده 1 قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) - مصوب 1352- ، شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها و لجنزارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پایین‌ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.

ج- حد بستر تالاب: آخرین نقطه پیشروی آب تالاب‌ها

د- نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن: کمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ ویژگی‌های بوم‌شناختی و تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیست بوم تالابی یا رودخانه‌ای مشخص، مورد نیاز می‌باشد.

ه- حقابه محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن: بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز تالاب که به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب و رودخانه بالادست آن و با یک برنامه توزیع زمانی جهت تداوم پایداری و کارکردهای تالاب و رودخانه‌های بالادست آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص می‌یابد.

و- پایداری تالاب: شرایطی از کمیت و کیفیت تالاب که علاوه بر حفظ ویژگی‌های محیط زیستی و تنوع زیستی بتواند در بلند مدت ارایه خدمات و کارکردهای متنوع برای جوامع انسانی را پشتیبانی نماید. در این شرایط، تالاب از نظر کمیت آب از حداقل حقابه محیط زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار می‌گیرد.

ز – راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها : سند راهبردی بالادستی و برنامه عملی جامعی است که استفاده از رویکرد زیست بومی را در راستای پایداری تالاب های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تالاب ها و اقدامات اولویت دار و شیوه همکاری بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و ذی نفعان را مشخص می سازد.

ماده 2- وزارت نیرو مکلف است حد بستر تالاب ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 3- نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آنها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است و توسط وزارت نیرو به شورای عالی آب ارایه می شود.

تبصره- سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و درخصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه تعیین نماید.

ماده 4- سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها را به‌روزرسانی نموده و به هیئت وزیران ارایه نماید.

تبصره – راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد.

ماده 5- سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها، برنامه مدیریت زیست بومی تالاب ها را با اولویت تالاب های بحرانی و خسارت دیده، با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها تهیه و اجرا نماید.

تبصره 1- مدیریت زیست بومی فرآیندی جامع نگر، هدایت کننده و نظارتی برای پایش و ارزیابی تمامی اقدامات و ساز و کارهای اجرایی می باشد که براساس فرآیندهای زیست بومی به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از حوضه آبریز تالاب تهیه و مبنای اقدام قرار می گیرد.

تبصره 2- فهرست تالاب های بحرانی و خسارت دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تعیین و هر دو سال یکبار بازنگری می شود.

ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست را در حوضه های آبریز تالاب های بحرانی و خسارت دیده با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش سطح اراضی کشاورزی تهیه و در قالب برنامه های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 2/ 4/ 1394 برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.