:

مهدی مطهر نیا در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا در باره چشم انداز مذاکرات وین اظهار داشت:  مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 در مهندسی هوشمندانه ای به سمتی رفته که برگشت ناپذیر می نماید و در جهتی است که تبدیل به یک بازی برد برد شده، بازی که برد یک طرف مساوی با باخت همگانی است.

وی در ادامه افزود: خرد سیاسی ایجاب می کند که هر دو طرف به توافق بیاندیشند و این دستاورد را در مسیر مدیریت وضع موجود برای حصول توافق و رسیدن به وضع مطلوب پیش ببرند. باید بر این نکته تصریح داشت که حصول به یک توافق بسیار در دسترس است و توافق در دستان مذاکره کنندگان است زیرا اراده مستحکمی بر مبنای خردورزی سیاسی برای رسیدن به توافق شکل گرفته است.

 این کارشناس روابط بین الملل تصریح کرد: توافق حاصل شده است و میوه این توافق بر درخت دیپلماسی است اما زمان چیدن این میوه نرسیده است. این میوه باید در این بازی سیاسی رسیده شود و طرفین از تمام زمان ها و ظرفیت های موجود برای رسیدن این میوه نهایت استفاده را ببرند. لذا چشم انداز مذاکرات بسیار مثبت به نظر می رسد و تنها یک صاعقه می تواند درخت مذاکرات را به آتش بکشد و این فرصت را نابود کند و باید بر این نکته توجه داشت که در صورت سوختن این درخت مزرعه هر دو طرفت باید تاوان این مشکل را بدهد و این نکته را از آن رو گوشزد کردم که به اهمیت رسیدن به توافق دوطرفه و برد-برد توجه شود.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به توافق همه نیروها باید در نهایت از آن حمایت کنند یادآور شد: هزینه های این شکست بسیار سنگین است. رئالیسم سیاسی همواره ثابت کرده است که هیچ جنگی نیست که نهایتا منجر به توافق و صلح نشود. سیاست گرچه آرمان گراست اما در عمل بسیار واقع بین است و می توان گفت فرق سیاستمداران با اندیشمندان آرمان گرا این است که سیاستمداران بر اسب واقعیات سوار می شوند و می تازند و اندیشمندان آرمانگرا بر ابر آرمانهایشان سوارند. یک جامعه به هر دو این افراد نیاز دارد زیرا بر روی زمین باید بر اسب واقعیت سوار شد و برای ترسیم زندگی زیباتر و بهتر نیاز به ابرهای آرمانی است.