به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس ماده (18) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- مقرر شده است:

«به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاه های اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمین می شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرحهای خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، ساز و کارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه 14 /4 /1394 آیین نامه اجرایی یادشده را به تصویب رساند.

طبق این آیین نامه دستگاه اجرایی برای آگاهی خیرین و جمع آوری پیشنهادهای آنان و تصمیم گیری در خصوص استفاده از ساز و کار این آیین نامه تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق جراید کثیرالانتشار، پایگاه های اطلاع رسانی و نهادهای مربوط به خیرین، مشخصات آن دسته از طرح های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع رسانی می نماید. همچنین در صورتی که خیرین متقاضی برخورداری از منابع دستگاه اجرایی برای سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای اجرای طرح ها باشند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها اعلام نتیجه اقدام نماید.

متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- طرح : طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‏های تملک دارایی های سرمایه‏ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها.

ب - دستگاه اجرایی: دستگاه‏های اجرایی مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالانه

کل کشور و دستگاه های اجرایی طرح های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها.

ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که با استفاده از منابع غیر دولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح ها و تحویل و اهدای آنها به دستگاه اجرایی می نمایند.

د- بانک عامل: بانک ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می باشند.

ماده 2- دستگاه اجرایی برای آگاهی خیرین و جمع آوری پیشنهادهای آنان و تصمیم گیری درخصوص استفاده از ساز و کار این آیین نامه تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق جراید کثیرالانتشار، پایگاه های اطلاع رسانی و نهادهای مربوط به خیرین، مشخصات آن دسته از طرح های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع رسانی می نماید.

تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح های خود، مشخصات آنها شامل عنوان، حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید.

ماده 3 - در صورتی که خیرین متقاضی برخورداری از منابع دستگاه اجرایی برای سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای اجرای طرح ها باشند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید.

ماده 4- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید.

ماده 5- بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می شود.

ماده 6- سود و کارمزد تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح توسط دستگاه اجرایی قابل تأمین و پرداخت است.

تبصره- بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بر اساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین تا زمان خاتمه طرح، از محل اعتبارات همان طرح صورت می‏گیرد و باقی مانده برای سال های پس از خاتمه طرح از محل ردیف اعتباری مشخصی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می شود، تأمین می‏شود.

ماده 7- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرح ها به تدریج توسط بالاترین مقام و ذی حساب دستگاه اجرایی به پیمانکاران طرح ها پرداخت می نماید.

ماده 8- دستگاه اجرایی موظف است تسهیلات اعطایی را به عنوان سایر منابع در موافقتنامه طرح ذی ربط نماید. تسهیلات دریافتی در صورتحساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی در قالب سایر منابع اعمال حساب می شود.

ماده 9- دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات تا پایان سال مالی گزارش عملکرد مصارف موضوع این آیین‏نامه را به تفکیک طرح های ملی یا استانی حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری مربوط ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 20/4/1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.