به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در شهریورماه سال 1394 براساس سال پایه 1390 را اعلام کرد.

براین اساس، شاخص کل (بر مبنای 1390=100) در شهریور ماه سال 1394 عدد216.8 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش داشته است.


افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 11.6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (11.5) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل13.6 درصد است که نسبت به همین اطلاع درمرداد ماه (13.8 درصد) کاهش یافته است.


شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 251.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 249.9 رسید که نسبت به ماه قبل0.3 درصدکاهش داشته است.


شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.6 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11.1 درصد است.


شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.4 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 94نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریورماه (10.8 درصد) افزایش یافته است.


شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در شهریورماه 94 به رقم 204.8 رسید که نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل12.6 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 15.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه (15.1 درصد) کاهش یافته است.