به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا، منوچهر متکی سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره نحوه و میزان مشارکت جوانان برای رسیدن به تقریب در مجمع جهانی تقریب مذاهب گفت: در مجمع جهانی تقریب مذاهب کمیسیون های مختلفی تشکیل شده است که یکی از آنها کمیسیون جوانان است.

دبیر کنفرانس وحدت اسلامی با بیان اینکه "مهمان خارجی زیادی را دعوت کرده ایم که در کشور های خود برای جوانان فعالیت های ویژه ای انجام داده اند" ادامه داد: با توجه به جمعیت جوان ایران از کشور  هم کسانی را که در حوزه جوانان فعالیت کرده اند دعوت کردیم تا در کنار جوانان کشورهای دیگر به بحث و رایزنی کنیم تا بتوانیم به تقریب دست پیدا کنیم.

نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نشست خبری سخنگوی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی