به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به اقدامات اخیر دولت و کنگره آمریکا برخلاف برجام نوشت: درانتخابات٢٠١٦ آمریکا دو رویکرد درحوزه سیاست خارجی دربرابرهم قرارمی گیرند: رویکردجنگ افروزانه بوش؛ و رویکرد سیاست ورزانه اوباما.

سفیر اسبق کشورمان در ایتالیا با بیان اینکه جمهوری خواهان ودموکرات ها باید نشان دهند که حاصل رویکردهایشان، تقویت موقعیت جهانی و تامین امنیت ملی آمریکااست، یا تخریب وتضعیف آنها نوشت: دراین مبارزه سیاسی، دموکرات ها بامهمترین دستاوردهای جاری خودبه میدان افکارعمومی خواهند رفت؛و جمهوری خواهان نیز با میراث های خود.

ابوطالبی تاکید کرده است : برجام یکی از مهمترین دستاوردهای چالشی جاری سیاست ورزی دموکرات ها درآمریکا ست؛ آنها بااین دستاورد به مبارزات انتخاباتی ٢٠١٦خواهند رفت. درمقابل،جمهوری خواهان می کوشند تا اقداماتی را انجام داده و قوانینی تصویب نمایند که دریک سال باقیمانده دولت اوباما، نقض برجام خود بخود صورت پذیرد تا با پیروزی احتمالی شان دردولت آینده: هم متهم به نقض برجام نشده باشند، هم برتعهدخودبه لغوآن عمل کرده باشند وهم دستاورد دموکراتها را ازبین برده باشند

به نوشته ابوطالبی اگرچه برجام نقطه افتراق سیاست درآمریکاخواهد بود؛ اماجمهوری خواهان نزاع را درحوزه هایی چون تروریسم وموشک و...برای تاثیربرآن شکل می دهند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در ادامه مطلب خود در توئیتر نوشته است: این مسیرکه جمهوری خواهان درحال طی کردن آن هستند مسیر و گام خطرناکی است که هم برجام را تهدید می کند وهم اعتماد، امنیت وثبات را درعرصه بین الملل.

او در پایان هشدار داده است : برجام،تفاهم جهانی یک ساله وتا پایان دوره اوباما نیست؛ بلکه-همانند تعهدات ایران-موضوعی بلندمدت است. دموکرات ها و دولت مستعجل آمریکا هشیار باشند.