در این فیلم مجری جمهوری خواه و هوادار عربستان سعودی سعی دارد  که ایران را حامی تروریسم در منطقه و جهان معرفی کند اما مهمان برنامه به شدت با او مخالفت کرده و با ذکر دلیل عربستان را حامی اصلی تروریستها و دشمن اصلی آمریکا معرفی می کند.