به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1377- و اصلاحات بعدی آن.

ب- سازمان: سازمان هواشناسی کشور.

پ- کاربران: کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی نهاد‌های نظامی و انتظامی و سایر متقاضیان حقیقی و حقوقی استفاده کننده از داده‌ها، اطلاعات و خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی.

ت- اطلاعات خام یا پایه: اطلاعات حاصل از فعالیت انواع ایستگاه‌های هواشناسی مطابق با استانداردهای سازمان جهانی هواشناسی.

ث ‍- اطلاعات پردازش شده: اطلاعات حاصل از پردازش تخصصی اطلاعات خام یا پایه.

ج- خدمات فنی: خدمات فنی شامل تأسیس، نصب، راه‌اندازی، استانداردسازی، واسنجی ادوات و تجهیزات، واگذاری و نگهداری ادوات و دستگاه‌های هواشناسی و همچنین ارایه نظرات کارشناسی و خدمات آموزشی به منظور بهره‌برداری.

چ- خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای هواشناسی: خدماتی که به صورت ویژه در قالب پروژه‌های تحقیقی- پژوهشی مستقل و یا مشترک به کاربران ارایه می‌شود.

ح- خدمات هواشناسی هوانوردی:کلیه خدمات و اطلاعاتی که برای ایمنی و صرفه اقتصادی پروازها در ناوبری هوایی ارایه می‌شود.

خ- اطلاعات و خدمات ویژه: کلیه اطلاعات پردازش شده برای اهداف خاص.

ماده 2- نرخ خدمات ارایه شده از سوی سازمان به شرح زیر تعیین می شود:

الف- نرخ اطلاعات خام یا پایه: نرخ یک فراسنجه به شرح جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در یک زمان معین و در یک روز مشخص برای یک ایستگاه هواشناسی در یک دوره آماری که مستلزم استخراج از دفاتر نگاشته یا رایانه باشد به ازای هر عدد یکهزار و پانصد (500ر1) ریال تعیین می‌شود.

ب- نرخ اطلاعات پردازش‌یافته: نرخ اطلاعات پردازش‌یافته از قبیل اطلاعات موضوع جدول شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و به صورت یک عدد یا یک عبارت بیان می‌شود به شرح زیر تعیین می شود:

1- برای یک عامل در یک روز در یک ایستگاه در یک سال معین (500ر1) ریال

2- برای یک عامل در یک هفته در یک ایستگاه در یک سال معین (200ر2) ریال

3- برای یک عامل در یک ماه در یک ایستگاه در یک سال معین (500ر4) ریال

4- برای یک عامل در یک سال در یک ایستگاه در یک سال معین (000ر5) ریال

پ- بهای خدمات ویژه هواشناسی: نرخ اطلاعات مربوط به پیش‌بینی هوا به تفکیک فراسنجه یا پدیده جوی برای هر عامل، بیست و نه هزار (000ر29) ریال تعیین می‌شود.

ت- بهای خدمات فنی و احداث ایستگاه‌ها:

1- ارایه خدمات فنی در زمینه احداث انواع ایستگاه‌های هواشناسی طبق نقشه نمونه (تیپ) سازمان بوده و دریافت هزینه آن بر اساس قراردادی که مطابق قوانین و مقررات و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین کاربران و سازمان منعقد می‌شود، خواهد بود.

تبصره- کلیه هزینه‌های نگهداری و بازدیدهای دوره‌ای ادوات ایستگاه‌های فوق بر اساس قرارداد جداگانه از کاربر دریافت خواهد شد.

2- نرخ خدمات فنی به شرح جدول شماره (3) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

ث ‍- بهای خدمات آموزشی و پژوهشی: برگزاری دوره‌های آموزشی هواشناسی و ارایه خدمات پژوهشی، با توجه به نوع و حجم اطلاعات مورد استفاده، مدت دوره آموزشی و یا پروژه مورد نظر و همچنین تجهیزات مورد نیاز بر اساس قراردادی که مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بین کاربران و سازمان منعقد می‌شود، خواهد بود.

ج- نرخ نشریات هواشناسی: نرخ نشریات هواشناسی به شرح زیر تعیین می شود:

1- قیمت هر نشریه هفتگی (000ر43) ریال

2- قیمت هر سالنامه هواشناسی (000ر430) ریال

چ- خدمات هواشناسی هوانوردی و دریانوردی:

1- شرکت فرودگاه‌های کشور مکلف است بابت خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان در فرودگاه‌ها و مسیرهای پروازی که به منظور تأمین سلامت پرواز ارایه می‌شود از هواپیماهای خارجی و داخلی مبالغی را براساس جدول شماره (4) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، محاسبه، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

تبصره ـ سایر فرودگاه‌ها اعم از فرودگاه‌های خصوصی و یا مستقر در مناطق آزاد و یا در اختیار سایر دستگاه‌ها نیز مکلفند نسبت به خرید خدمات هواشناسی با انعقاد قرارداد با سازمان بر اساس قیمت‌های عرف کشورهای منطقه که به صورت آزاد محاسبه می‌شود، اقدام نمایند.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر بر حسن انجام قرارداد و مرجع رفع اختلاف تعیین می‌شود.

2- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است در قبال استفاده از خدمات و اطلاعات هواشناسی بهای آن را حسب مورد بر اساس نرخ‌های موضوع این آیین‌نامه طی صورت حساب اعلامی سازمان از کاربران اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

تبصره- به طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی که به تأیید کارگروه تخصصی سازمان رسیده است، به میزان پنجاه درصد (50%) تخفیف داده می‌شود. همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها با ارایه معرفی‌نامه رسمی برای دریافت اطلاعات هواشناسی مورد نیاز جهت تهیه پایان‌نامه تحصیلی و با تأیید کارگروه تخصصی سازمان از پرداخت بهای اطلاعات هواشناسی برای مطالعات تحقیقات معاف می‌باشند.

ماده 3 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب‌نامه شماره 21636/ت19025هـ

مورخ 9/4/1377 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 63463/ت20703هـ مورخ 15/12/1377 لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.