به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بکارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یادشده در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت، هیئت وزیران لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل آن را تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل آن

ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، (12) ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (9) و (10) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.