به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معترضان روز جمعه با برگزاری تظاهرات نزدیک محل سخنرانی ترامپ، نارضایتی خود را از سیاستهای او اعلام کردند.

روسیا الیوم تأکید کرد معترضان سعی کردند راه‌های منتهی به محل سخنرانی را ببندند، که با مقاومت نیروهای پلیس مواجه شدند.

برخی از زنان معترض نیز به نشانه اعتراض پیراهن خود را بیرون آوردند.

بعضی هم برای نشان دادن اعتراض خود، به سوی عکس ترامپ تخم مرغ پرتاب کردند.

این اعترضها سخنرانی ترامپ را 40 دقیقه به تأخیر انداخت. 

سخنان و موضع گیریهای نژادپرستانه ترامپ، با اعتراضهای گسترده ای در آمریکا همراه شده است.