به گزارش گروه دولت خبرگزاری برنا؛ بر اساس این بخشنامه، هیئتی مرکب از وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، رئیس ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه ها و نماینده رئیس جمهور در امر نماز تشکیل خواهد شد و هیئت مذکور موظف است در دوره های سه ماهه، گزارش کار خود را به رئیس جمهور ارائه کند.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه نماز در مکتب اسلام و به منظور گسترش و اشاعه فرهنگ نماز، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

1. اجرای کامل آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت 17323 ه مورخ 30.1.1376 و اصلاحات بعدی آن.

2. استفاده از ظرفیتهای مندرج در مواد 4، 26 و 28 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور در جهت اعتلای فرهنگ نماز و احکام مشابه در سالهای آتی.

3. اجرای کامل مفاد توافقنامه های تنظیمی میان دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز.

4. استفاده از ظرفیت ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور گسترش فضاهای مذهبی.

به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط در امر ترویج و توسعه اقامه نماز و این بخشنامه هیئتی مرکب از وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، رئیس ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه ها و نماینده رئیس جمهور در امر نماز تشکیل خواهد شد و هیئت مذکور موظف است در دوره های سه ماهه، گزارش کار خود را به رئیس جمهور ارائه کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه را برای اجرا به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها ابلاغ کرد.