به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن پیام «عیسی کاکویی» دبیر کل حزب آزادگی ایران اسلامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

برادر عزیز

جناب آقاى دکتر على مطهرى نایب رییس محترم مجلس شوراى اسلامى

سلام علیکم

نام مطهرى بزرگ قرین با اوج علم، حلم و باور عمیق به طریق دینى و تحمل و صبر در مقابل همه‌ى ناملایمات و سختى هاى بد باوران، کج اندیشان، متحجرین و مقدس مابان هست و از او طریقِ آزادگى و آزاداندیشى و آزادمردى در جاى جاى ذهن ما و همه‌ى پویندگان راه خمینى بزرگ نقش ثابت و دائمى بسته شده است.

تفکر دینى و نماد آن در نظام مقدس جمهورى اسلامى، نهال پرثمرى بود که حاصل مجاهدت و تلاش آن مردان بزرگ و نتیجه‌ی خون مطهر آنان بوده است. آزادى بیان و اندیشه و از آن مهمتر برجسته و والابودن نظام دینى در تحمل و  ایجادِ فرصتِ برابر براى همگان است.

ایجاد محدودیت و ممنوعیت بر مبناى باورهاى فردى و تشخیص‌هاى شخصى به جاى قانونمندى، قانونمدارى و حرکت بر مدار قانون، بی شک نگرانی و دغدغه های ما را صد چندان مى کند.

لذا ارزشهای فوق که از دلایل ضروری تاسیس حکومت اسلامی، بر مبنای نصوص دینی و اصول عقلانی بوده، کما این که در قانون اساسی – همچون اصول سوم،نهم،بیست و بیست و هفتم – بدانها تصریح شده مبنایی برای تنظیم حقوق ملت و قواعد حاکم بر رفتار و مناسبات میان مردم و دولت واقع شده است.

حزب آزادگی ایران اسلامی حفظ، تقویت و رعایت موارد فوق را مشی خود دانسته و بی توجهی به آنها را که منجر به افزایش فرسایش سیاسی نظام اسلامی، هدر رفت ظرفیت و قوای نیروها و منابع و سرمایه های اجتماعی، یأس و ناامیدی دلسوزان به حاکمیت دینی و نهایتاً آسیب پذیری منافع ملی می شود را از هیچ جریان،فرد یا نهادی نمی پذیرد.

‎در همین راستا حزب آزادگی ایران اسلامى با توجه به فضایل حضرتعالی در خصوص مسائل پیش آمده، ضمن توصیه به استقامت در شرایط پیش رو و تعقیبِ قانونی حقوقِ تضییع شده‌ی جایگاه نمایندگی ملت ایران، انتظار دارد تا به مدد و یاری منتخبان ملت در مجلس شوراى اسلامى، نسبت به بررسی کاستی‌ها و خلا های قانونی موجود در اجرای بسیاری از قوانین جاری که علتِ ایجاد اتفاقاتی این چنینی بوده است، تلاش وافری بنمایید؛ تا بویژه با تقریر دقیق محل های اختلاف در باب حدود آزادی بیان و پیش بینی ضمانت های اجرایی قانون و شیوه‌های کاهش اعمال سلائق، زمینۀ بهتری برای تحقق مدنیت مورد انتظار در سایه‌ی حکومت اسلامی در ابعاد مختلف آن را فراهم کنید.

‎از این رو حزب آزادگی ایران اسلامی که در انتخابات پیشین مجلس شما را در لیست نامزدهای خویش – به سبب همسویی شما با محوری ترین آرمان حزبی مان: آزادگی –  قرار داده بود، پیشنهاد می نماید که با شما آغازگر گفتگوی بین احزاب و بازیگران سیاسی پیرامون این مسائل باشیم، لذا انتظار داریم تا حضرتعالی در تحقق هدف فوق پیشگام بوده و گشاینده‌ی فضای گفتگوهای مدنی باشید تا ضمن نهادمند شدن رفتار سیاسی فوق، دغدغه های اساسی دلسوزان نظام اسلامی و رهبری معظم  انقلاب در این حوزه تقلیل یابد. حزب آزادگی ایران اسلامى با تمام قوا در راستای تحقق این آرمان از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد نمود.

‎والعاقبه للمتقین

‎ عیسی کاکویی

‎دبیر کل حزب آزادگی ایران اسلامی

1395/9/5